REGULAMIN CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE: Rozdział I. Postanowienia ogólne: §1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, dotyczy zasad korzystania z obiektu sportowego Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” Sp. z o.o. Sp. k. położonego przy ul. Młodości 6, Książenice 05-825 Grodzisk Mazowiecki, nazywany dalej Strefa Ruchu Książenice, w którego wchodzą: siłownia, sale fitness, korty tenisowe, hala badminton, korty squash oraz sauna. Korzystanie z poszczególnych stref Strefa Ruchu Książenice określone jest odrębnymi regulaminami będącymi załącznikami do niniejszego Regulaminu. §2 Strefa Ruchu Książenice otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w weekendy od 8:00 do 20:00. §3 Ze Strefy Ruchu Książenice korzystać może każdy kto ukończył 18. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia mogą być użytkownikami Strefa Ruchu Książenice gdy posiadają pisemną zgodę opiekunów prawnych. Korzystanie z Strefa Ruchu Książenice przez osoby małoletnie określa osobny regulamin. Korzystający ze Strefy Ruchu Książenice nazywani są dalej Klientami. §4 Korzystanie z usług Strefa Ruchu Książenice odbywa się po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu Strefy Ruchu Książenice oraz regulaminu poszczególnych stref. §5 Klienci podczas pierwszej wizyty w Strefa Ruchu Książenice przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko, numer PESEL, e-mail i/lub telefon) w celu rejestracji w bazie Strefa Ruchu Książenice. §6 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji Strefy Ruchu Książenice, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez Strefa Ruchu Książenice i jego partnerów. §7 Wizerunek Klientów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Klienta będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza okolicznościowa, zajęcia grupowe itp.. Rozdział II. Zasady korzystania: §8 Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Strefa Ruchu Książenice w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. §9 Na terenie Strefy Ruchu Książenice obowiązuje bezwzględny zakaz: 1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających; 2. palenia tytoniu; 3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe; 4. handlu, akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody Strefy Ruchu Książenice; 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Strefy Ruchu Książenice; 6. wprowadzania zwierząt; 7. wnoszenia niebezpiecznych urządzeń, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych; 8. prowadzenia działalności bez zgody Strefy Ruchu Książenice w szczególności treningów personalnych na siłowni czy kortach. §10 Klienci zobowiązani są do: 1. przestrzegania powszechnie przyjętych norm względem pozostałych użytkowników obiektu; 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Strefa Ruchu Książenice na uszkodzenie lub zniszczenie; 3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny; 4. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Strefa Ruchu Książenice 5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (informacje uzyskane od personelu Strefy Ruchu Książenice); 6. zachowania ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Strefy Ruchu Książenice; 7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone; 8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki basenowe) podczas korzystania z natrysków; 9. noszenia na terenie Strefy Ruchu Książenice czystego stroju i zmiany obuwia sportowego odpowiedniego do rodzaju zajęć; 10. zmiany obuwia w szatni, przed wejściem do innych pomieszczeń; §11 Strefa Ruchu Książenice nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instruktarzem obsługi i wskazówkami personelu Strefy Ruchu Książenice lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszystkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Klienta. §12 Każdy Klient korzysta z usług Strefy Ruchu Książenice na własna odpowiedzialność i na własne ryzyko. §13 Personel Strefy Ruchu Książenice nie posiada wykształcenia medycznego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Klient powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. §14 Szafki w szatniach udostępniane są jedynie na czas pobytu w Strefie Ruchu Książenice. §15 Opłata za zgubienie karty do szafki wynosi 10zł. §16 Opłata za zgubiony karnet wynosi 10zł. §17 Strefa Ruchu Książenice jest monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych. §18 Strefa Ruchu Książenice nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z obiektu Strefa Ruchu Książenice, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia obsługę i pracowników Strefy Ruchu Książenice do wyprowadzenia Klienta w trybie natychmiastowym bez konsekwencji i zwrotu kosztów wejścia/treningu. Rozdział III. Promocje: §19 Poza ofertą stałą Strefy Ruchu Książenice może wprowadzać okresowo oferty specjalne zwane dalej Promocją. §20 Promocje nie podlegają łączeniu chyba, że promocja dopuszcza taką możliwość. §21 Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem promocji oraz regulaminem poszczególnych stref Strefy Ruchu Książenice. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia Klienta z przestrzegania ich postanowień. Rozdział IV. Postanowienia końcowe: §22 Klient może zgłaszać uwagi i reklamacje dot. świadczonych usług przez Strefę Ruchu Książenice, osobiście w recepcji Strefy Ruchu Książenice na specjalnych drukach lub mailowo na adres: biuro@strefaruchuksiazenice.pl W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zaistniałej sytuacji, oraz zwięźle opisać problem. §23 Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. §24 Obowiązujące regulaminy w Strefa Ruchu Książenice dostępne są w recepcji oraz na stronie www.strefaruchuksiazenice.pl REGULAMIN STREFY SIŁOWNI I ZAJĘĆ FITNESS: §1 W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć fitness Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń i wskazówek pracowników i instruktorów oraz trenerów Strefą Ruchu Książenice oraz postanowień Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu Książenice. §2 Wejście do strefy siłowni i fitness możliwe jest jedynie po wykupieniu jednorazowego wejścia lub odpowiedniego karnetu lub pakietu w recepcji Strefy Ruchu Książenice. Zasady korzystania z karnetów i pakietów określone są w odrębnym regulaminie. §3 Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Strefą Ruchu Książenice, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Strefy Ruchu Książenice. §4 Po zakończonym treningu Klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku. W przypadku problemów/trudności z odłożeniem sprzętu na miejsce Klient zobowiązany jest o poproszenie o pomoc Pracownika Strefy Ruchu Książenice. §5 Zewnętrzni trenerzy personalni i instruktorzy mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgodny Strefa Ruchu Książenice, podpisania regulaminu treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty. §6 Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Strefa Ruchu Książenice nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni. §7 Uczestnictwo w zajęciach fitness powinno być uprzedzone rezerwacją na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać mailowo: rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl, telefonicznie 22 720 02 12 lub osobiście w recepcji Strefy Ruchu Książenice. §8 Strefa Ruchu Książenice nie prowadzi rezerwacji cyklicznych. Rezerwacja może dotyczyć jedynie zajęć na najbliższe 14 dni od dnia rezerwacji. §9 Rezerwacje należy odebrać najpóźniej 10 min przed rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku rezerwacja może zostać anulowana, a na to miejsce wpuszczana jest inna osoba. §10 W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji, o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność przyjść. §11 Klient jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na zajęcia. Ze względów bezpieczeństwa Instruktor może wyprosić z sali spóźnionego Klienta. Spóźniony Klient może uczestniczyć w zajęciach na własną odpowiedzialność. §12 W przypadku wątpliwości Instruktora co do liczby osób na sali zajęć fitness z liczbą zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy osób zapisanych na zajęcia i zweryfikowania tożsamości przebywających na sali z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby nadliczbowe bez rezerwacji. §13 Klient zobowiązany jest do zgłoszenia trenerowi/instruktorowi o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich innych poważnych problemach zdrowotnych. §14 Zajęcia fitness, treningi personalne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej. §15 Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją, oświetleniem uprawniony jest jedynie pracownik Strefy Ruchu Książenice. §16 Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć fitness, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora oraz odwołania zajęć fitness w sytuacjach nagłych lub w przypadku zmian w grafiku bez podawania przyczyny. REGULAMIN TRENINGU PERSONALNEGO: §1 Niniejszy regulamin dotyczy treningu personalnego oraz treningu personalnego dla trenerów zewnętrznych zwanego dalej Treningiem na terenie Strefa Ruchu Książenice. §2 Trening personalny może odbyć się tylko o wykupieniu odpowiedniego pakietu lub jednorazowego treningu. §3 Pakiet lub jednorazowe wejście można kupić jedynie w recepcji klubu. §4 Klient zobowiązany jest do rezerwacji treningu u wybranego przez siebie trenera lub w recepcji Strefa Ruchu Książenice. §5 Pakiety treningów personalnych ważne są przez 90 dni od daty zakupu. §6 Trening personalny trwa od 45 min do 60 min. §7 Klient ma prawo odwołać trening na minimum 4 godzin przed planowanym treningiem. W przypadku nie poinformowania trenera o odwołaniu rezerwacji w wyznaczonym czasie trening zostaje uznany za przeprowadzony, a Strefa Ruchu Książenice może pobrać opłatę wg. cennika. §8 Trener ma prawo odwołać trening na 12 h przed planowanym treningiem personalnym. W przypadku niepoinformowania Klienta o odwołaniu treningu, Klient otrzymuje dodatkowy, bezpłatny Trening do realizacji po wykorzystaniu wykupionego pakietu. §9 Klient ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu Książenice oraz Regulaminu strefy siłowni i zajęć fitness. §10 Trener zewnętrzny może przeprowadzić Trening tylko w przypadku gdy uzyska zgodę Managera Strefa Ruchu Książenice. §11 Trener zewnętrzny ma obowiązek uiszczenia opłaty za przeprowadzony trening w wysokości ustalonej indywidualnie ze Strefa Ruchu Książenice §12 1. Trener zewnętrzny ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i nieszczęśliwe wypadki w trakcie prowadzonego Treningu. 2. Trener zewnętrzny jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu Książenice oraz Regulaminu Siłowni i Zajęć Fitness. §13 Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. REGULAMIN STREFY KORTÓW: §1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strefy kortów Strefa Ruchu Książenice. §2 Strefa kortów Strefa Ruchu Książenice obejmuje: 1. korty tenisowe 2. korty squash 3. hala badminton §3 Wejście do strefy kortów jest możliwe jedynie po wcześniejszym wykupieniu wejścia lub karnetu w recepcji Strefa Ruchu Książenice. §4 Opłata pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika. Na kort można wejść nie wcześniej niż 15 min przed zaplanowaną rezerwacją. §5 1. Opłata dotyczy 55 minut korzystania z kortów. 2. Czas korzystania z kortu mierzony jest od momentu wejścia do zejścia z kortów, który obejmuje również uporządkowanie kortu. 3. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana. §6 Strefa Ruchu Książenice zaleca rezerwacje kortów. Rezerwacji można dokonać mailowo: rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl, telefonicznie 22 720 02 12 lub osobiście w recepcji klubu. §7 Rezerwację należy odebrać najpóźniej 10 min przed planowana godziną. W innym przypadku rezerwacja przepada. §8 Opłata za stałą rezerwację, może zostać pobrana od klienta w przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed planowaną grą. §9 W przypadku gdy czas zejścia z kortów zbiega się z godziną zamknięcia Strefa Ruchu Książenice, Klienci proszeni są o opuszczenie ośrodka do 15 minut po jego zamknięciu. §10 Na kortach squash i badminton obowiązuje obuwie sportowe z jasną lub niebrudzącą podeszwą. §11 Wszelkie nieprawidłowości sprzętu niezwłocznie należy zgłosić do pracowników Strefa Ruchu Książenice. §12 Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

REGULAMIN ZAKUPU ONLINE KARNETÓW I JEDNORAZOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG STREFY RUCHU KSIĄŻENICE

§1.

Postanowienia Ogólne

 1. Usługa zakupu karnetów online jest prowadzona przez firmę Strefa Ruchu Książenice Sp. z o. o o. numerze NIP: 529 180 37 68 mieszczącą się przy ul. Młodości 6 w Książenicach 05-825 zwaną dalej Strefą Ruchu za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego strefaruchuksiazenice.gymmanager.com.pl zwanego dalej Stroną, udostępnionego przez firmę GYMMANAGER Sp. z o.o. ul. Weissa 7, Kraków 31-337.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupów karnetu lub jednorazowego wejścia do Klubu Sportowo Rekreacyjnego Strefa Ruchu Książenice przez stronę internetową strefaruchuksiazenice.gymmanager.com.pl

 3. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Zarządzającego w związku z dokonywaniem zakupu karnetu lub jednorazowego wejścia online zostały określone w polityce bezpieczeństwa znajdującej się na Stronie.

 4. Przed dokonaniem płatności za karnet lub jednorazowe wejście Klient zobowiązany będzie do akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza rejestracji przy zakładaniu Konta Klienta, o którym mowa w Regulaminie Strefa Ruchu Książenice

§2.

Zakup online karnetu lub jednorazowego korzystania z usług

 1. Zakupu online karnetu lub jednorazowego korzystania z usług Strefy Ruchu można dokonać poprzez Stronę.

 2. W celu zakupu online karnetu lub jednorazowego korzystania z usług Strefy Ruchu należy na Stronie założyć Konto Klienta, uzupełnić wszystkie niezbędne dane określone w formularzu rejestracji oraz postępować zgodnie z kolejnymi, pojawiającymi się komunikatami. Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól podczas rejestracji, może skutkować brakiem możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu w tym zakupu online karnetu jednorazowego korzystania z usług.

 3. W trakcie zakupu online jednorazowego korzystania z usług Klient zobowiązany jest do wskazania daty i godziny planowanej wizyty na kort/siłownię/fitness.

 4. W trakcie zakupu online karnetu Klient zobowiązany jest do wskazania daty rozpoczęcia planowanych wizyt na kortach/siłowni/fitness. Ważność karnetu, to 30 dni od daty rozpoczęcia planowanych wizyt

 5. Dostępność terminów jest widoczna w procesie zakupu online jednorazowego korzystania z usług i uaktualniona w czasie rzeczywistym.

 6. W celu odebrania i wykorzystania zakupionego online karnetu lub jednorazowego korzystania z usług Klient musi udać się do recepcji w celu odebrania karty do szatni uprawniającej do wejścia na teren Strefy Ruchu Książenice.

 7. Zakup online karnetu lub jednorazowego korzystania z usług przez Stronę nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i akceptacji Regulaminu Strefy Ruchu Książenice przez wszystkich użytkowników Strefy Ruchu Książenice, co można uczynić w recepcji Strefy Ruchu Książenice

§3.

Płatność online

 1. Płatność za karnet lub jednorazowe wejście będzie możliwa za pomocą serwisu www.przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.

 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na www.przelewy24.pl.

 3. Cena karnetu lub jednorazowego korzystania z usług jest wiążąca w chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji zawierającą szczegóły zamówienia.

 5. Strefa Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za nieukończone lub nieprawidłowo wypełnione zamówienia spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Strefa Ruchu nie ma wpływu.

 6. Strefa Ruchu wystawia i przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście w recepcji Strefy Ruchu lub elektronicznie na adres rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl

§4.

Zwroty, wymiana i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta lub w kalendarzu dostępnych terminów należy niezwłocznie skontaktować się z Strefą Ruchu wysyłając wiadomość e-mail na adres: rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl. Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Strefę Ruchu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 zostanie rozpatrzona przez Strefę Ruchu w sposób przewidziany w regulaminie Strefy Ruchu Książenice

 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w sposób wskazany w regulaminie serwisu Przelewy24 dostępnym na stronie internetowej www.przelewy24.pl/regulamin.

 5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem Przelewy24

 6. Zakupione online karnety lub jednorazowe korzystanie z usług nie podlegają wymianie.

REGULAMIN CENTRUM SPORTU I REKREACJI STREFA RUCHU KSIĄŻENICE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, dotyczy zasad korzystania z obiektu sportowego Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” Sp. z o.o. Sp. k. położonego przy ul. Młodości 6, Książenice 05-825 Grodzisk Mazowiecki, nazywany dalej Strefa Ruchu Książenice, w którego wchodzą: siłownia, sale fitness, korty tenisowe, hala badminton, korty squash oraz sauna.

Korzystanie z poszczególnych stref Strefa Ruchu Książenice określone jest odrębnymi regulaminami będącymi załącznikami do niniejszego Regulaminu.

§2

Strefa Ruchu Książenice otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz w weekendy od 8:00 do 20:00.

§3

Ze Strefy Ruchu Książenice korzystać może każdy kto ukończył 18. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia mogą być użytkownikami Strefa Ruchu Książenice gdy posiadają pisemną zgodę opiekunów prawnych. Korzystanie z Strefa Ruchu Książenice przez osoby małoletnie określa osobny regulamin. Korzystający ze Strefy Ruchu Książenice nazywani są dalej Klientami.

§4

Korzystanie z usług Strefa Ruchu Książenice odbywa się po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu Strefy Ruchu Książenice oraz regulaminu poszczególnych stref.

§5

Klienci podczas pierwszej wizyty w Strefa Ruchu Książenice przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko, numer PESEL, e-mail i/lub telefon) w celu rejestracji w bazie Strefa Ruchu Książenice.

§6

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji Strefy Ruchu Książenice, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez Strefa Ruchu Książenice i jego partnerów.

§7

Wizerunek Klientów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Klienta będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza okolicznościowa, zajęcia grupowe itp..

Rozdział II. Zasady korzystania

§8

Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Strefa Ruchu Książenice w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§9

Na terenie Strefy Ruchu Książenice obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;

 2. palenia tytoniu;

 3. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;

 4. handlu, akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody Strefy Ruchu Książenice;

 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Strefy Ruchu Książenice;

 6. wprowadzania zwierząt;

 7. wnoszenia niebezpiecznych urządzeń, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;

 8. prowadzenia działalności bez zgody Strefy Ruchu Książenice w szczególności treningów personalnych na siłowni czy kortach.

§10 Klienci zobowiązani są do:

 1. przestrzegania powszechnie przyjętych norm względem pozostałych użytkowników obiektu;

 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Strefa Ruchu Książenice na

uszkodzenie lub zniszczenie;

 1. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;

 2. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Strefa Ruchu Książenice

 3. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (informacje uzyskane od personelu Strefy Ruchu

Książenice);

 1. zachowania ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Strefy Ruchu Książenice;

 2. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;

 3. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki basenowe) podczas korzystania z natrysków;

 4. noszenia na terenie Strefy Ruchu Książenice czystego stroju i zmiany obuwia sportowego odpowiedniego do rodzaju zajęć;

 5. zmiany obuwia w szatni, przed wejściem do innych pomieszczeń;

§11

Strefa Ruchu Książenice nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instruktarzem obsługi i wskazówkami personelu Strefy Ruchu Książenice lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszystkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Klienta.

§12

Każdy Klient korzysta z usług Strefy Ruchu Książenice na własna odpowiedzialność i na własne ryzyko.

§13

Personel Strefy Ruchu Książenice nie posiada wykształcenia medycznego. Przed przystąpieniem do ćwiczeń Klient powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.

§14

Szafki w szatniach udostępniane są jedynie na czas pobytu w Strefie Ruchu Książenice.

§15 Opłata za zgubienie karty do szafki wynosi 10zł.

§16 Opłata za zgubiony karnet wynosi 10zł.

§17 Strefa Ruchu Książenice jest monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych.

§18

Strefa Ruchu Książenice nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z obiektu Strefa Ruchu Książenice, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia obsługę i pracowników Strefy Ruchu Książenice do wyprowadzenia Klienta w trybie natychmiastowym bez konsekwencji i zwrotu kosztów wejścia/treningu.

Rozdział III. Promocje

§19

Poza ofertą stałą Strefy Ruchu Książenice może wprowadzać okresowo oferty specjalne zwane dalej Promocją.

§20 Promocje nie podlegają łączeniu chyba, że promocja dopuszcza taką możliwość.

§21

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, regulaminem promocji oraz regulaminem poszczególnych stref Strefy Ruchu Książenice. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia Klienta z przestrzegania ich postanowień.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§22

Klient może zgłaszać uwagi i reklamacje dot. świadczonych usług przez Strefę Ruchu Książenice, osobiście w recepcji Strefy Ruchu Książenice na specjalnych drukach lub mailowo na adres: biuro@strefaruchuksiazenice.pl

W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zaistniałej sytuacji, oraz zwięźle opisać problem.

§23

Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§24 Obowiązujące regulaminy w Strefa Ruchu Książenice dostępne są w recepcji oraz na stronie www.strefaruchuksiazenice.pl

REGULAMIN STREFY SIŁOWNI I ZAJĘĆ FITNESS

§1

W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć fitness Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń i wskazówek pracowników i instruktorów oraz trenerów Strefą Ruchu Książenice oraz postanowień Regulaminu Centrum Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu Książenice.

§2

Wejście do strefy siłowni i fitness możliwe jest jedynie po wykupieniu jednorazowego wejścia lub odpowiedniego karnetu lub pakietu w recepcji Strefy Ruchu Książenice. Zasady korzystania z karnetów i pakietów określone są w odrębnym regulaminie.

§3

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Strefą Ruchu Książenice, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Strefy Ruchu Książenice.

§4

Po zakończonym treningu Klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku. W przypadku problemów/trudności z odłożeniem sprzętu na miejsce Klient zobowiązany jest o poproszenie o pomoc Pracownika Strefy Ruchu Książenice.

§5

Zewnętrzni trenerzy personalni i instruktorzy mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgodny Strefa Ruchu Książenice, podpisania regulaminu treningów personalnych dla trenerów zewnętrznych oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty.

§6

Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Strefa Ruchu Książenice nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.

§7

Uczestnictwo w zajęciach fitness powinno być uprzedzone rezerwacją na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać mailowo: rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl, telefonicznie 22 720 02 12 lub osobiście w recepcji Strefy Ruchu Książenice.

§8

Strefa Ruchu Książenice nie prowadzi rezerwacji cyklicznych. Rezerwacja może dotyczyć jedynie zajęć na najbliższe 14 dni od dnia rezerwacji.

§9

Rezerwacje należy odebrać najpóźniej 10 min przed rozpoczęciem zajęć. W innym przypadku rezerwacja może zostać anulowana, a na to miejsce wpuszczana jest inna osoba.

§10

W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji, o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność przyjść.

§11

Klient jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na zajęcia. Ze względów bezpieczeństwa Instruktor może wyprosić z sali spóźnionego Klienta. Spóźniony Klient może uczestniczyć w zajęciach na własną odpowiedzialność.

§12

W przypadku wątpliwości Instruktora co do liczby osób na sali zajęć fitness z liczbą zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy osób zapisanych na zajęcia i zweryfikowania tożsamości przebywających na sali z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby nadliczbowe bez rezerwacji.

§13

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia trenerowi/instruktorowi o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich innych poważnych problemach zdrowotnych.

§14

Zajęcia fitness, treningi personalne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.

§15

Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją, oświetleniem uprawniony jest jedynie pracownik Strefy Ruchu Książenice.

§16

Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć fitness, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora oraz odwołania zajęć fitness w sytuacjach nagłych lub w przypadku zmian w grafiku bez podawania przyczyny.

REGULAMIN TRENINGU PERSONALNEGO

§1

Niniejszy regulamin dotyczy treningu personalnego oraz treningu personalnego dla trenerów zewnętrznych zwanego dalej Treningiem na terenie Strefa Ruchu Książenice.

§2

Trening personalny może odbyć się tylko o wykupieniu odpowiedniego pakietu lub jednorazowego treningu.

§3

Pakiet lub jednorazowe wejście można kupić jedynie w recepcji klubu.

§4

Klient zobowiązany jest do rezerwacji treningu u wybranego przez siebie trenera lub w recepcji Strefa Ruchu Książenice.

§5

Pakiety treningów personalnych ważne są przez 90 dni od daty zakupu.

§6

Trening personalny trwa od 45 min do 60 min.

§7

Klient ma prawo odwołać trening na minimum 4 godzin przed planowanym treningiem. W przypadku nie poinformowania trenera o odwołaniu rezerwacji w wyznaczonym czasie trening zostaje uznany za przeprowadzony, a Strefa Ruchu Książenice może pobrać opłatę wg. cennika.

§8

Trener ma prawo odwołać trening na 12 h przed planowanym treningiem personalnym. W przypadku niepoinformowania

Klienta o odwołaniu treningu, Klient otrzymuje dodatkowy, bezpłatny Trening do realizacji po wykorzystaniu wykupionego pakietu.

§9

Klient ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Centrum

Sportu i Rekreacji Strefa Ruchu Książenice oraz Regulaminu strefy siłowni i zajęć fitness.

§10

Trener zewnętrzny może przeprowadzić Trening tylko w przypadku gdy uzyska zgodę Managera Strefa Ruchu Książenice.

§11

Trener zewnętrzny ma obowiązek uiszczenia opłaty za przeprowadzony trening w wysokości ustalonej

indywidualnie ze Strefa Ruchu Książenice

§12

 1. Trener zewnętrzny ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i nieszczęśliwe wypadki w trakcie prowadzonego Treningu.

 2. Trener zewnętrzny jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Centrum Sportu i

Rekreacji Strefa Ruchu Książenice oraz Regulaminu Siłowni i Zajęć Fitness.

§13

Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

REGULAMIN STREFY KORTÓW

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strefy kortów Strefa Ruchu Książenice.

§2

Strefa kortów Strefa Ruchu Książenice obejmuje:

 1. korty tenisowe

 2. korty squash

 3. hala badminton

§3

Wejście do strefy kortów jest możliwe jedynie po wcześniejszym wykupieniu wejścia lub karnetu w recepcji Strefa Ruchu Książenice.

§4

Opłata pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika. Na kort można wejść nie wcześniej niż 15 min przed zaplanowaną rezerwacją.

§5

 1. Opłata dotyczy 55 minut korzystania z kortów.

 2. Czas korzystania z kortu mierzony jest od momentu wejścia do zejścia z kortów, który obejmuje również uporządkowanie kortu.

 3. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.

§6

Strefa Ruchu Książenice zaleca rezerwacje kortów.

Rezerwacji można dokonać mailowo: rezerwacja@strefaruchuksiazenice.pl, telefonicznie 22 720 02 12 lub osobiście w recepcji klubu.

§7

Rezerwację należy odebrać najpóźniej 10 min przed planowana godziną. W innym przypadku rezerwacja przepada.

§8

Opłata za stałą rezerwację, może zostać pobrana od klienta w przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed planowaną grą.

§9

W przypadku gdy czas zejścia z kortów zbiega się z godziną zamknięcia Strefa Ruchu Książenice, Klienci proszeni są o opuszczenie ośrodka do 15 minut po jego zamknięciu.

§10

Na kortach squash i badminton obowiązuje obuwie sportowe z jasną lub niebrudzącą podeszwą.

§11

Wszelkie nieprawidłowości sprzętu niezwłocznie należy zgłosić do pracowników Strefa Ruchu Książenice.

§12

Strefa Ruchu Książenice zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.

3